Das Aktuellste

Informationen aus Bayern

Informatiomnen aus Deutschland

 

La plej aktuala

Informoj el Bavario

Informoj el Germanio

 

 

 

Estimataj Gesamideanoj,
Mi afable sciigas vin, ke Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin estas
organizanta en MIELNO(PL) la 26-an Ĉebaltan Esperantistan Printempon. Ĝi okazos en la tagoj 15-23 de junio 2004 j. Sekvas detala informilo pri ĈEP mi kore invitas vin MIELNON, por ĝui riĉan ĈEP-programon kaj neripeteblan esperantistan etoson.
Estu tiel afablaj kaj sciigu viajn gesamideanojn (konatojn, geklubanojn, leteramikojn) pri la 26-a ĈEP en MIELNO.
Mi kore kaj samideane salutas vin dezirante al vi ĉion plej bonan en via vivo kaj poresperanta agado.FARTU BONE,VIVU SANE kun ESPERANTO AKOMPANE.

Prezidanto de E-FILIO en Koszalin

mgr Czes
ław BaranowskiLA  26-a  ĈEBALTA  ESPERANTISTA PRINTEMPO
                MIELNO (PL) 15.06. 
- 23.06. 2004 jaro                                                          
Pola Esperanto-Asocio Filio en KOSZALIN organizas en la tagoj 15-23 de junio 2004 jaro la 26-an ĈEBALTAN ESPERANTISTAN PRINTEMPON kun riĉa kaj varia E-PROGRAMO. Tiu ĉi internacia E-aranĝo okazos en la atrakcia kaj ĉarmoplena ripozloko MIELNO, pitoreske situanta inter BALTA MARO kaj JAMNO  lago, 12 km nordokcidente de la distrikta kaj vizitinda urbo KOSZALIN. Pri atrakcio de MIELNO decidas ĉefe la naturaj valoroj: sabloriĉa strando kun altiĝantaj dunoj, verda strio de pinarbaro, granda lago kaj saniĝa mikroklimato kun aero saturita de jodo.
Ne mankas en Mielno distraĵoj, oni povas tie agrable sin amuzi.

LA PROGRAMO de la 26-a ĈEP antaŭvidas: interesajn prelegojn kun videofilmoj,  konkursojn kun valoraj premioj, ekskursojn al vizitindaj lokoj,  ĉiutagan kantadon, dancadon kaj lingvoperefektigadon. Por volontuloj, havantaj validajn pasportojn, okazos tuttaga ekskurso per komforta flugŝipo al havenurbo  NEKSO (BORNHOLMO). Tiu ĉi plezuro (aparte pagenda) kostos ĉ.40 ? (170 z
łotojn). En Mielno ĉiu havos sufiĉe da tempo por agrable promeni kaj sunumi, ankaŭ sur la proksima naturista strando. Eblas naĝi ne nur en la maro, sed ankaŭ en du tegitaj naĝejoj kun varmigata marakvo.Oni povas ankaŭ malmultekoste pruntepreni biciklon por viziti la regionon.

Esperantistoj el diversaj landoj havos okazon prezenti  propran programon.  Ni petas kunporti al MIELNO diversajn esperantaĵojn, sonkasedojn kun belaj kanzonoj, E-videofilmojn, ktp.ktp. Estas planata eta aŭkcio de  e s p e r a n t a ĵ o j.  

L O Ĝ L O K O:  GASTAMA  RIPOZCENTRO  de  POPOLAJ  SPORTTEAMOJ.
A D R E S O :  76-032 MIELNO, str. Mickiewicza 3.  tel.+48  / (0) 94 / 3189-539. 
LA  RIPOZCENTRO, konsistanta el 5 duetaĝaj domoj kun sunterasoj, estas ĉirkaŭbarita kaj garantias al aŭtoposedantoj sekuran aŭtoparkon. Ĝi situas ĉ. 150 m de JAMNO-lago kaj  ĉ. 70 m  de la strando.
L O Ĝ K O N D I Ĉ O J:  Loĝado nur en dulitaj, bone ekipitaj ĉambroj kun propraj lavujoj. En ĉiu koridoro estas 4 ĉambroj kaj 2 duŝejoj, eblas saŭni, bilardi, kafumi ktp.
SURLOKE TROVIĜAS: belega manĝejo, kunvenejo, diskejo, eta bufedo kaj florornamita korto kun multaj sidlokoj por ripozi, babili kaj kanti.
Se iu volas nepre loĝi sola, devas pagi aldone 60 eŭro por la dua libera lito.
PARTOPRENKOTIZO: inkluzivas oportunan loĝadon, bongustajn manĝojn ( tri manĝoj potage ), kongresajn materialojn, kaj riĉan esperantan programon, sed  nenian   s a n a s e k u r o n.

PARTOPRENKOTIZO  VARIAS  DEPENDE  de  ALIĜTEMPO kaj egalas al:
        A                           B
-130 eŭro         210 eŭro    (aŭ egalvaloro )  -   aliĝo ĝis la 30.03.2004 jaro
-140 eŭro         220 eŭro    (aŭ egalvaloro )  -   aliĝo ĝis la 30.04.2004 jaro
-150 eŭro         230 eŭro    (aŭ egalvaloro)   -   aliĝo ĝis la 30.05.2004 jaro
TARIFO:  A   por samideanoj el ekssocialismaj landoj,   
                 B -- por  esperantistoj el ceteraj landoj (ankaŭ el iama GDR),
A T E N T O N : Post la 30-a de majo 2004 jaro organizantoj ne garantias akcepton de aliĝiloj. Ĉiu aliĝinto devas pagi  plenan partoprenkotizon, sendepende de tio, kiom da tagoj daŭros lia restado en MIELNO. Antaŭpago ne estas repagebla!!!

A L I Ĝ M A N I E R O : Oni devas precize plenigi la kunmetitan aliĝilon kaj resendi ĝin kiel eble plej frue al ĈEP- ORGANIZANTOJ.
Ĉiuj aliĝantoj el Pollando devas ĝiri antaŭpagon de 100 PLN (polaj z
łotoj) en la banko-konton de Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin  (vidu aliĝilon por poloj).

La aranĝo komenciĝos de la tagmanĝo (la 15-an de junio) kaj finiĝos post la matenmanĝo (la 23-an de junio).  (n o v a ĵ o).

A L V E N O : Ni petas veni MIELNON la 15-an de junio antaŭtagmeze, nur eksterlandanoj kaj polaj esperantistoj loĝantaj malproksime de Mielno povas veni pli frue, t.e. la 14-an de junio en la horoj 16.00 - 24.00.
FORVETURO: la 23-an de junio antaŭtagmeze ( eblas forveturi post la tagmanĝo-
aparte pagenda en la manĝejo).
MIELNO  estas facile atingebla per diversaj trafikiloj. De  KOSZALIN  al  MIELNO cirkulas urba buso N-ro 1 ( BUSHALTEJO  troviĝas apud kosalina stacidomo ).
En MIELNO oni devas elaŭtobusigi ĉe la tria bushaltejo kaj post dekkelkaj pasoj iri maldekstren, laŭ  nia direktomontrilo kun VERDA STELO. Oni povas veni MIELNON ankaŭ per unu el pluraj minibusoj, starantaj ĉe kosalina stacidomo.
Se estos kun vi almenaŭ unu esperantist/-in/o, mikrobuso pretos transporti vin al SPORTA HOTELO.

                KARAJ GESAMIDEANOJ, ne perdu la okazon, venu MIELNON kaj partoprenu la 26-an  ĈEBALTAN  ESPERANTISTAN  PRINTEMPON.

La aranĝo impresos vin forte pro neripetebla  esperantista etoso kaj riĉa E-programo. Ĝi donos al vi bonegan okazon por profundigi vian lingvokonon, ligi novajn amikajn kontaktojn kaj agrable pasigi la tempon ĉe la Balta Maro.Tre interesa por ĉiuj estos
ankaŭ la ekskurso al Nekso (BORNHOLMO) kaj renkonto tie kun danaj esperantistoj.
Oni povas kontaktigi kun ĈEP-organizanto per leteroj, telefone aŭ rete.

KORESPONDADRESO: POLA ESPERANTO-ASOCIO, BOX 30,  PL-75-016 Koszalin-1
Pollando,   TELEFONO: +48 / (0) 94 / 3404-563 ( petu S-ron BARANOWSKI ).
POŜTELEFONO AL ĈEP ORGANIZANTO: +48 / (0) 503-417-825.
RETADRESOJ:
barslavo@poczta.onet.pl  aŭ   barslavo@wp.pl
                                                                ORGANIZA KOMITATO


 Zum Anmeldeformular - Al la aliĝilo

Zurück zur Startseite von “BAVARESPERANTOINFO” 04/03 - Reen al la komencpaĝo de „BAVARESPERANTOINFO“ eldono 04/03